Asylsökande, kvotflykting eller tillståndslös

Ibland är det svårt att fastställa status för en patient, exempelvis om hen är folkbokförd, turist, ambassadpersonal, utlandssvensk, EU-medborgare, asylsökande eller tillståndslös. Då kan du som förskrivare ta kontakt med med Asylenheten på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Asylsökande patient

Asylsökande får ett så kallat LMA-kort som visar att personen är asylsökande och omfattas av Lagen (1994:137) om Mottagande av Asylsökande. När personen söker asyl får de först ett kvitto på att de lämnat in en asylansökan. Alla asylsökande ska kunna uppvisa ett giltigt LMA-kort eller ett kvitto från Migrationsverket om nyligen inlämnad asylansökan, ej äldre än 30 dagar. Vårdgivaren ska kontrollera LMA-kortets giltighet vid varje vårdtillfälle. I de fall giltighetsdatum ska skrivas in i journal eller annat system, kan aktuellt datum för besöket skrivas.

På den nya generationens LMA-kort finns en QR-kod. Med tillgång till en QR-läsare kan kortets giltighet. QR-läsare finns i alla moderna smarttelefoner.

Om kortet är giltigt:
Gör en förskrivning på reservnummer i Beställningsportalen enligt ordinarie rutin, ange LMA kortnummer och giltighetsdatum (År och Månad) i fältet för giltighetsdatum.

Om LMA kortet ej är giltigt:
Förskrivning skall ej göras i beställningsportalen. Brukaren behöver då kontakta migrationsverket. Har migrationsverket dragit in uppehållstillståndet eller giltighetstiden har gått ut skall brukaren hanteras som Papperslös.

Så här gör du för att lägga in en förskrivning i beställningsportalen

Förskrivning görs enligt ordinarie rutin i Beställningsportalen, men fyll i reservnumret i stället för personnummer samt kontrollera att LMA-kortet är giltigt.

Mer information hittar du här.

Kvotflykting

Patienter som genomgått asylprocessen i sitt hemland och fått uppehållstillstånd i samband med att hen kommit till Sverige kallas för kvotflykting. Har patienten fått sitt personnummer ska ordinarie förskrivnings- och beställningsprocess följas. I vissa fall är det en fördröjning tills patienten får sitt personnummer - då ska du som förskrivare göra en beställning på blankett i stället. Ange patientens dossiernummer i stället för personnummer. Dossiernummer är Migrationsverkets beteckning och följer en person. Numret hittas på beslutet från Migrationsverket.

Tillståndslös / papperslös patient

Barn har full tillgång till vård och behöver inget tillstånd före förskrivning. Gällande personer över 18 år ska du först ta kontakt med Asylenheten på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, för godkännande om patienten har rätt till förskrivning av förbrukningshjälpmedel. Ett godkännande måste inhämtas inför varje ny beställning av förbrukningshjälpmedel. När godkännande finns ska beställning göras på blankett och reservnummer anges i stället för personnummer. 

Blanketter

Nedan blanketter används om det finns särskilda skäl till att Beställningsportalen inte kan användas. Blanketten kan fyllas i och mejlas till fhh.slso@regionstockholm.se

Vår kundtjänst ringer sedan dig som förskrivare, för komplettering med patientens uppgifter och leveransuppgifter.