Miljöarbetet inom Stockholms läns sjukvårdsområde

Inom Stockholms läns sjukvårdsområde eftersträvar vi minsta möjliga miljöpåverkan.

Vårt miljöarbete styrs av Region Stockholms Miljöprogram 2017-2021. Programmet innehåller ett antal målområden varav vi berörs av följande:

Hållbar läkemedelskedja

Vi ska minska miljöpåverkan från läkemedel vid tillverkning, användning och kassation genom att effektivisera vår läkemedelshantering.

En av de främsta orsakerna till att läkemedel kasseras är att de passerat bäst-före-datum. Genom att effektivisera läkemedelshanteringen inom vården och undvika att i onödan köpa in läkemedel, minskar kassationen och således miljöpåverkan i såväl produktions- som distributionsledet.

Läs mer om goda exempel här.

Effektiv textilhantering samt minskad miljöpåverkan från användning av engångs- och flergångstextilier

Vi ska genomföra aktiviteter som bidrar till förbättrad omsättningshastighet, minskat svinn och minskad onormal kassation av våra personal- och patientkläder. På så vis minskar vi behovet av nyproduktion av dessa plagg.

Att tillverka 1 plagg innebär i genomsnitt följande miljöpåverkan
• 2 700 liter i vattenåtgång vid bomullsodling
• 150 g kemikalier vid tillverkning av textil

Vidare ska vi enbart använda engångstextilier där sådana inte krävs av patientsäkerhetsskäl.

Hållbara patientmåltider

Vi ska ställa hållbarhetskrav vid upphandling (till exempel djurskydd och låg antibiotikaanvändning), öka den ekologiska och lokalproducerade andelen livsmedel samt minska klimatpåverkan från patientmåltider. Vi ska även minska vårt matsvinn.

Matfrågan är komplex och sträcker sig över områden som klimat, giftfri miljö, biologisk mångfald och kampen mot global antibiotikaresistens. Genom att öka andelen ekologiska livsmedel bidrar vi till en mer miljömässigt hållbar form av jordbruksproduktion. Detta bidrar till såväl skydd av biologisk mångfald som bevarande av naturresurser, för att nämna exempel på goda miljöeffekter.

Kollektivtrafiken och övriga transporter

Vi ska öka andelen förnybara drivmedel för våra transporter.

Klimatförändringarna är en av de svåraste miljöfrågor som människan står inför. Det är därför av största vikt att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Genom att minska våra utsläpp begränsar vi till exempel ökad växthuseffekt och uppkomst av marknära ozon.

Stockholms läns sjukvårdsområdes miljöpolicy

Stockholms läns sjukvårdsområdes miljöarbete kännetecknas av en helhetssyn där vi alla tar vårt miljöansvar. Så långt det är möjligt förebygger vi skadliga utsläpp och strävar efter minsta möjliga miljöpåverkan.